گام های اجرایی ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه ها

 • فاز اول: مطالعه کتابخانه‌ای و مطالعه وضع موجود

 • گام 1 :مرور ادبیات موضوع و جستجوی منابع
  گام 2: بررسی جایگاه طرح های مدنظر در استراتژی ها و اهداف کلان شرکت
  گام 3: بررسی فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه ارزیابی طرح ها و پروژه ها
  گام 4: بررسی روندهای گذشته جهت انتخاب طرح ها
 • فاز دوم: ارزیابی کمی (ارزیابی اقتصادی)

 • گام 1: جمع آوری تمامی اطلاعات عمومی، فنی و اقتصادی هر طرح با هدف پیش بینی تمامی مخارج (ثابت و متغیر) و تمامی منافع اقتصادی طرح
  گام 2: محاسبات مربوط به شاخصهای اقتصاد مهندسی طرح با استفاده از اطلاعات گام قبل
  گام 3: تجزیه و تحلیل وضعیت هر طرح در حوزه شاخصهای اقتصاد مهندسی با استفاده از نتایج گام قبل و تعیین وضعیت توجیه پذیری اقتصادی طرح
  گام 4: تحلیل حساسیت شاخصهای توجیه پذیری اقتصادی طرح نسبت به پارامترهای اقتصادی مربوطه
  گام 5: ارائه پیشنهادات بهبود دهنده وضعیت توجیه پذیری اقتصادی طرح با توجه به نتایج گام قبل
  گام 6: ارائه گزارش فاز 2
 • فاز سوم: ارزیابی کیفی (ارزیابی استراتژیک)

 • گام 1: تدوین شاخصهای راهبردی و استراتژیک طرح بر مبنای سند راهبردی و محتوای برنامه ریزی استراتژیک
  گام 2: وزن دهی و نمره دهی به وضعیت هر شاخص با توجه به آینده نگری شرایط هر طرح توسط خبرگان سازمان، خبرگان علمی و خبرگان بازار
  گام 3: تجزیه و تحلیل برآیند موزون نمرات هر طرح در حوزه شاخصهای استراتژیک با استفاده از نتایج گام قبل و تعیین وضعیت توجیه پذیری استراتژیک و میزان اثربخشی طرح
  گام 4: تحلیل حساسیت وضعیت توجیه پذیری استراتژیک هر طرح نسبت به مهمترین شاخص های استراتژیک مربوطه
  گام 5: ارائه پیشنهادات بهبود دهنده وضعیت توجیه پذیری استراتژیک طرح با توجه به نتایج گام قبل
  گام 6: ارائه گزارش فاز 3
 • فاز چهارم: ارزیابی کلی و نهائی

 • گام 1: تعیین ضرایب تاثیر رابطه الاکلنگی از طریق نظر سنجی از خبرگان ارشد سازمان
  گام 2: انجام محاسبات مربوط به رابطه الاکلنگی و استخراج نمره ارزیابی نهائی طرح
  گام 3: تجزیه و تحلیل وضعیت با استفاده از نتایج گام قبل و تعیین وضعیت توجیه پذیری کلی و نهائی طرح
  گام 4: تحلیل حساسیت وضعیت توجیه پذیری کلی و نهائی هر طرح نسبت به شاخص های اقتصادی و استراتژیک مربوطه
  گام 5: تحلیل حساسیت وضعیت توجیه پذیری کلی و نهائی هر طرح نسبت به پارامتر های اقتصادی و مهمترین شاخص های استراتژیک مربوطه
  گام 6: ارائه پیشنهادات بهبود دهنده وضعیت توجیه پذیری کلی و نهائی طرح با توجه به نتایج گام قبل
  گام 7: اعتبارسنجی مدل از طریق اجرای پایلوت برای یک طرح پیاده سازی شده
  گام 8: توسعه و نهایی نمودن مدلسازی
  گام 9: طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار
  گام 10: ارائه گزارش نهایی

در یک نگاه

این مجموعه از سال 1388 فعالیت خود را به صورت مشاوره و در زمینه مهندسی صنایع و مدیریت با بهره‌گیری از فارغ التحصیلان و دانشـجویان رشته‌های مختلف علی‌الخصــوص مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان شروع نموده و توانسته در مدتی کوتاه... ادامه مطلب

ارتباط با ما

شعبه مرکزی: اصفهان، خیابان آپادانا دوم، کوی بهمن شمالی، بن بست طاووس یک
تلفن: 36619981(31)98+
شعبه 1: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،ساختمان فن آفرینی 2،واحد 116
 تلفن: 33931131(31)98+
پست الکترونیک: info@arnacorp.org
همراه: 5144 533 913 98+  و 2717 004 912 98+