زمینه‌های همکاری متخصصان و همکاران با شرکت آرنا

 • ایجاد تیم‌های پروژه‌ای مشترک

 • 1- امکان ورود به پروژه‌های چندتخصصی (بسته به نوع پروژه توافقات لازم صورت خواهد گرفت)
  2- بهره‌گیری از تخصص و مشاوره آرنا
  توضیح بیشتر

 • همکاری‌های تجاری در توسعه‌ی محصول و خدمات بین رشته‌ای

 • 1- ارائه‌ی محصول و خدمت مشترک
  توضیح بیشتر

 • تقویت و افزایش تنوع پتانسیل‌ها و تخصص‌ها با به اشتراک‌گذاری آنها

 • 1- جبران فقدان تخصص‌های مورد نیاز در برخی زمینه‌ها
  2- افزایش قدرت پروژه‌گیری
  توضیح بیشتر

 • تقویت بازار برای هر دو طرف با تجمیع مشتریان منحصر به فرد هر طرف

 • 1- دریافت 10% از مبلغ قرارداد پروژه در صورت عقد قرارداد
  2- توسعه بازار و افزایش مشتریان
  توضیح بیشتر

 • برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های مشترک‌المنافع

 • 1- سهیم شدن در سود به صورت توافقی و بر اساس نوع و میزان مشارکت
  2- امکان سخنرانی و برندسازی شخصی در همایش
  توضیح بیشتر

 • تبادل دانش و نیروی کار

 • 1- امکان تبادل نیروی انسانی متخصص به صورت نفرساعت
  2- خودکفایی به کمک آموزش‌های آرنا در برخی از تخصص‌ها
  توضیح بیشتر