زمینه‌های همکاری صنعت گران با شرکت آرنا

شناسایی پروژه از طریق دوستان و آشنایان و معرفی به آرنا

1- تعلق حق بازاریابی به شخص با توجه به شرایط پروژه بین 5 تا 20% کل مبلغ قرارداد
توضیح بیشتر

شناسایی نیازها و پروژه های پژوهشی و صنعتی در محل کار خود و معرفی به آرنا

1- بهره‌گیری از منافع حاصل از انجام پروژه مانند کاهش هزینه، افزایش تولید، فروش و ...
2- ایجاد بستر همکاری‌های بیشتر پس از شناخت تیم پژوهشی و عملیاتی آرنا
توضیح بیشتر

 

تقویت ارتباط با صنعت‌گران و صنایع مختلف

1- دریافت سهم بازاریابی به 5 تا 20% درصورت ایجاد درآمد ناشی از به وجود آمدن ارتباطات جدید
توضیح بیشتر

 

همکاری و مشارکت در برگزاری سمینار و کنفرانس‌های صنعتی

1- سهیم شدن تا سقف 40% از سود سمینار بسته به میزان مشارکت و اثرگذاری
2- بهره‌گیری از پتانسیل‌های علمی، انسانی و آموزشی آرنا
3- ایجاد رزومه
توضیح بیشتر

 

حضور در جلسات آرنا با سازمان‌ها و شرکت‌ها و همکاری در جذب پروژه و همکاری در ارائه‌ی مطالب

1- تعلق حق‌الزحمه بستن قرارداد پروژه به شخص تا سقف 7% درصورت تأیید پیشنهاد توسط کارفرما
2- امکان همکاری به صورت مشاور و یا مجری در حین انجام پروژه
3- تقویت برند شخص
توضیح بیشتر

 

ایده‌دهی جهت توسعه آرنا و شراکت در انجام ایده

1- سهیم شدن در سود و زیان ایده به صورت مشارکتی
2- بهره‌گیری از پتانسیل‌های علمی و انسانی و برندینگ آرنا
توضیح بیشتر

 

مشاور صنعتی

1- سهیم شدن به صورت توافقی در صورت درآمدزایی مشاوره
2- قرار گرفتن به صورت مشاور و یا مجری طرح در حین انجام پروژه‌ها و کسب درآمد (توافقی)
توضیح بیشتر