چاپ

مجموعه  مقالات کنترل و ارزیابی عملکرد 

 مقالات کنترل و ارزیابی عملکرد

 

جهت دانلود مقالات مورد نظر روی آن کلیک نمایید.

 

ارزیابی کارایی نسبی نیروی انسانی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)


   ارزيابی عملكرد كاركنان با استفاده از يک روش تلفیقی


ارزیابی کارایی واحدهای سازمانی با مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌های فازی


  رتبه بندی واحدهای نرم افزاری با استفاده از تکنیک VICORE-AHP-DEA


   استوارسازی مدل شبکه‌‌ای تحلیل پوششی دو مرحله‌ای داده‌ها


   تخمین کارایی با استفاده از روش تابع فاصله جهت دار در حالت تفکیک ناپذیر در حضور خروجی‌های نامطلوب