مدیریت راهبردی، ضامن تداوم موفقیت سازمان

ایجاد هماهنگی و تعادل و تعامل میان عناصر مختلف درونی و بیرونی سازمان

Additional Info